Print logo

Нашата дейност в България

Балканската република България с население от почти 8 млн. жители граничи на север с Румъния, на изток с Черно море, на юг с Турция и Гърция, на запад със Сърбия и Македония. Нейната площ достига 110 912 км². Почти 1/3 от площта ѝ е с планински релеф. Половината от населението живее концентрирано в четирите големи градове София (столицата е с почти 2 млн. жители), Пловдив, Варна и Бургас. Големи части от страната са слабо населени и икономически изостанали (Северозападна България). Около 5% от населението принадлежи към турското малцинство, също толкова 5% са ромите. Мнозинството от населението – почти 90% са православни християни, около 2% (в северозападната част и в района на гр. Пловдив) са католици, а около 10%  са мюсюлмани.

Най-важното и с определящо значение събитие за политическото развитие на България през последните години беше присъединяването на страната към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. Преследваните цели за влизането на страната в НАТО и в ЕС, за създаването на необходимите политически, икономически и обществени предпоставки за тяхното постигане създадоха основата за консенсус на всички най-важни политически сили през последните десет години.

Подкрепата на процеса на реформи на административни структури и институции, укрепването на ролята на гражданското общество в процеса на трансформация и политическото обучение и повишаване на квалификацията на държавни служители и млади политици са основните акценти в дейността на фондация „Ханс Зайдел” в България от 1993 г. насам.

Днешната основна цел на проекта е да подпомага имплементирането на acquis communautaire, демократичното и обществено-политическо развитие на България и утвърждаването на принципите на правовата държава в страната като нова страна-членка на ЕС. Две цели на проекта определят приоритетите в проектната дейност на фондация „Ханс Зайдел” в България:

  • Подпомагане на обществени организации и държавни институции при осъществяване процеса на реформи.

  • Насърчаване на трансграничното регионално сътрудничество и на междукултурния диалог.

Приведените цели на проекта се реализират чрез специфични консултативни и обучителни мерки, семинари и конференции, пътувания с информативна цел, кратковременно използване на експерти, стипендии (с подкрепата на отдел Стипендии), изготвяне на изследвания или други публикации от мероприятия в сътрудничество с партньорите.