Print logo

©Y. Arcurs/dreamstime; ©R. Berold, D. Cervo/adpic

Задачи и мисия

Преглед на областите на дейност

Концептуалната и оперативна работа на фондация "Ханс Зайдел" е съсредоточена по същество в четири отделения. Докато Академията за политика и събития на деня наблюдава и анализира научно актуалните тенденции, Институтът за политическо образование предлага семинари по различни теми. С цел насърчаване на млади научни специалисти, Институтът за насърчаване на талантливи лица разработи програми, от които могат да се възползват талантливи студенти, които са социално ангажирани. Проектите в областта на сътрудничеството с развиващите се страни се управляват и оценяват от Института за международно сътрудничество. Фокусът тук се поставя върху доброто правителствено управление , устойчивото развитие и намаляването на бедността.

Четирите специализирани отделения се подпомагат от отделение за централни задачи в качеството на изпълнител на дейности в сферата на услугите. Образователният център Манастир Банц и конферентният център в седалището на фондацията в Мюнхен са места за срещи и диалог. Основните съдържателни насоки на работата на фондацията са например отношението между гражданите и държавата или противоречието на интереси между глобализацията и регионализацията. В центъра на вниманието стои също и новата роля на Германия и Европа в резултат на международните конфликти и на миграцията, влиянието на нарастващата индивидуализация върху обществото и въпросите за отговорността за бъдещите поколения.

Собствено представяне

Демокрацията живее от демократи. Тази поука от провала на първата немска република от Ваймарския период доведе до създаването на политически фондации във Федерална република Германия. Като важна част от политическата култура те трябваше да осигурят трайно и дълбоко утвърждаване на демократичното съзнание в нашата страна. Съвсем правилно бившият германски президент Роман Херцог също ги нарече

"Училища за демократично мислене и действие, практически полета за гражданска доблест и обществено съзнание, които имат за цел да осигурят етичните основи, без които нашата политическа система не може да функционира".

Днес в Германия съществуват шест политически фондации, които преминавайки през партийния спектър са близки винаги с една партия и които получават легитимността си чрез почти пълното държавно финансиране от парламента. Тяхното съзнателно и желано паралелно съществуване представлява практически плурализъм на базата на основен консенсус по отношение на либерално-демократичните принципи. "Демокрацията," отново думи на Роман Херцог, "означава не просто да поучаваме, а да покажем с пример нещата."

Към тази група от фондации от 1967 г. насам принадлежи също и фондацията "Ханс Зайдел" . Тя носи името на бившия баварски министър-председател и председател на ХСС. Тя е близка с Християнско-социалния съюз и извършва своята политическа образователна дейност с цел насърчаване на демократичното и гражданско образование на германския народ на християнска основа. Преминавайки границите на партията тя предлага образователни програми за всички заинтересовани гражданки и граждани. Ангажиментът на фондацията за демокрация, мир и развитие в чужбина по същество се базира на назованата основа. В конкретната си дейност фондацията се ръководи освен това от стандартите за човешко достойнство и толерантност, за свобода и отговорност, за солидарност и устойчивост, за справедливост при разпределяне на шансовете и между поколенията, както и за субсидиарност като отговорност и структурен принцип.

От мисията и целите през последните пет десетилетия се развива голям спектър от задачи. Той обхваща диалога между политиката, науката, икономиката и обществото, както и анализи на въпроси, свързани с бъдещето, разработването на стратегии за решение за национални и международни предизвикателства, посредничеството и усвояването на политически компетенции, знания и способности, подкрепата на талантливи и социално ангажирани студенти в страната и в чужбина, а също така и насърчаването на международното разбирателство и глобалното сътрудничество в помощ на развиващите се страни. Тази брошура е предназначена да направи компактен преглед на тези широкообхватни дейности на фондация "Ханс Зайдел".