Print logo

Общи условия за използване (включително изключване на отговорността)

Условия на фондация "Ханс Зайдел" е.Ф. относно използването на онлайн услугите

1. Действие на тези условия за използване 
Фондация "Ханс Зайдел" е.Ф. ("доставчик на услуги") предоставя съдържанието, предлагано в домейна www.hss.de, въз основа на долупосочените условия за използване. Когато използвате уебсайта, Вие потвърждавате действието на тези условия за използване. Ако не желаете да се обвързвате с настоящите условия за използване, Вие нямате право да използвате този уебсайт.

2. Съдържание на онлайн услугите 
Отделните страници на онлайн услугата са внимателно обработени и проверени. Въпреки това, доставчикът на услуги не носи отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Претенциите за поемане на отговорност срещу доставчика на услуги, които се отнасят до материални или идеални щети, причинени от използването или неизползването на представената информация респ. от използването на невярна или непълна информация, по принцип се изключват , освен в случай, че е доказуема умишлената или причинената по небрежност вина на доставчика на услуги. Доставчикът на услуги изрично си запазва правото да променя, да допълва, да изтрива части от страниците или цялото съдържание на уебсайта без предварително уведомление или временно или окончателно да прекрати публикацията.

3. Отговорност за препратки
В случай на преки или непреки препратки към външни интернет страници ("връзки"), които са извън обхвата на отговорността на доставчика на услуги, доставчикът носи отговорност само ако е запознат със съдържанието и за него е технически възможно и разумно да предотврати използването в случай на незаконно съдържание на страниците. На това място доставчикът на услуги изрично заявява, че по време на поставянето на "връзката" не е било забелязано незаконно съдържание на свързаните страниците.

Доставчикът на услуги няма влияние върху актуалното и бъдещото оформление, съдържанието или произхода на свързаните страници. По тази причина той изрично се дистанцира от всички съдържания на всички свързани страници, които са променени след поставянето на връзката. Това твърдение се отнася за всички връзки и справки, поставени в собствената интернет-страница. Отговорност за незаконно, грешно или непълно съдържание, и по-специално за щети, произтичащи от използването или неизползването на този вид предоставена информация, носи единствено доставчика на сайта, към който е направена препратката, а не доставчика на услуги.

 

4. Закон за авторското право и търговската марка
Доставчикът на услуги се стреми да спазва действащите авторски права във всички публикации. Ако въпреки това обаче се стигне до нарушаване на авторски права, след като бъде уведомен за това, доставчикът на услуги ще премахне съответния обект от своята публикация респ. ще го обозначи със съответните авторски права. Всички търговски марки и запазени марки, споменати в интернет услугата и евентуално защитени от трети лица, подлежат без ограничения на разпоредбите на съответно действащото право за търговска марка и на правата на собственост на съответните регистрирани собственици. Самото назоваване на търговската марка не води до заключението, че търговските марки не са защитени чрез права на трети страни. Авторските права върху собственото съдържание на уебсайта принадлежат единствено на доставчика на услуги. Размножаването на такива графики, мелодии или текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без изричното съгласие на доставчика на услуги.